top of page

מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות של חברות פעילות הם חלק טבעי ומשמעותי בהצלחתן וצמיחתן של החברות בעולם העסקי העכשווי.  מיזוגים ורכישות יכולים לשרת מטרות עסקיות שונות כגון: כרטיס כניסה לשווקים חדשים, דרך מהירה להגיע לפיתוח טכנולוגי, השתלטות על שוק המטרה או על שווקים חדשים, רכישת טכנולוגיה, ידע, ניסיון, במגוון תהליכים.

מיזוגן של חברות פעילות הוא תהליך אשר מערב בהגדרתו שתי חברות:
החברה הקולטת – זו ממשיכה להתקיים לאחר המיזוג.
חברת היעד – נקלטת בחברה הראשונה ומפסיקה להתקיים לאחר המיזוג. 
"מיזוג חברות" מוגדר כהעברה של כלל הנכסים והחיובים של חברת היעד לחברה הקולטת, אשר כתוצאה ממנה מתחסלת חברת היעד. 

גורמי סיכון וכשלים אפשריים במיזוגים ורכישות 

  1. אי התאמה אסטרטגית 

  2. אי התאמה תרבותית 

  3. טעות בהערכת פוטנציאל המיזוג ובהנחות שהונחו לאורך ביצוע העסקה, כישלון על רקע אי התקיימות של ההנחות.

  4. טעות בהערכת השווי (קביעת מחיר לא נכון), בתהליך המשא ומתן ובאופן ביצוע המיזוג עם החברה הנרכשת.

  5. תכנון מס לקוי, מיסוי -  (לדוגמא: הדילמה האם רכישת מניות או עסקת פעילות)

  6. קשיים תפעוליים - תכנון לקוי של מהלך המיזוג

איך נוכל לסייע לך?
צוות יועצים מומחים בפריסקופ, מסייע לחברה ולמנהליה, לאסוף מידע, לאתר ולנתח את גורמי הסיכון המוזכרים לעייל, לפני ביצוע העסקה. המידע שנאסף יכול לשמש להערכה, לבחינת הכדאיות, להתאמת מתווה העסקה, לשיקולי מס וכבסיס לניהול המשא ומתן.

שלבים מומלצים בתהליך מיזוג חברות

  1. שלב קביעת האסטרטגיה - המטרות של הרכישה המיועדת.

  2. שלב תכנון ובניית מתווה עסקה - דיאלוג וניהול משא ומתן עם חברת המטרה, דיון בשווי העסקה, קביעת העקרונות למבנה העסקה, חתימה על מסמך עקרונות MOU.  

  3. שלב בדיקות נאותות והתאמות  Due Diligence מטעם החברה הרוכשת, בדיקות נאותות של הנתונים הכלכליים והתחזיות שהיוו בסיס לקביעת השווי והמחיר + התאמת המתווה

  4. שלב הסגירה Closing חתימה על הסכמים סופיים.

השאר פרטים ונחזור אליכם בהקדם לקביעת פגישה אישית ללא התחייבות.

bottom of page